• Δημοσιεύθηκε η πολυαναμενόμενη εγκύκλιος (ΠΟΛ.1056/2015) σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών πελατών με το νέο Κ.Φ.Ε. Τα σημαντικότερα σημεία της είναι τα εξής: 1. Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων και οι διαγραφές αυτών που εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς είναι: α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι 1.000€ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα […]