• Ετήσιοι Τακτικοί Έλεγχοι

  Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης

  Εισηγμένων και μή που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α.

  Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

  Ετήσιοι Φορολογικοί Έλεγχοι βάσει της σχετικής νομοθεσίας

  Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων

  Συνεταιριστικών Οργανώσεων

  Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων

  Νοσοκομείων και Νοσοκομειακών Μονάδων

  Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας

  Ειδικοί Ετήσιοι Έλεγχοι για έκδοση Φορολογικών Πιστοποιητικών

  Λοιποί προβλεπόμενοι από ειδική νομοθεσία έλεγχοι

 • Ειδικοί Έλεγχοι

  Διαχειριστικοί Έλεγχοι

  Ειδικοί Έλεγχοι Ατασθαλιών

  Διαγνωστικοί Φορολογικοί Έλεγχοι

  Έργα Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligences)

  Έκδοση εκθέσεων ελέγχου για μετατροπές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις Επιχειρήσεων

  Οικονομικοί Έλεγχοι για εισαγωγή μετοχών Εταιριών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

  Έλεγχοι Προσυμφωνημένων Διαδικασιών

  Έλεγχοι Ειδικών Αντικειμένων

 • Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

  Παροχή συμβουλών για κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων

  Φορολογικές συμβουλές

  Οργάνωση & Εκτίμηση αξιοπιστίας συστήματος εσωτερικού ελέγχου

  Αρχική Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και προετοιμασία των σχετικών Οικονομικών Καταστάσεων

  Προετοιμασία ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα I.F.R.S.

  Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν.4308/2014)

  Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

  Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων

  Οργάνωση λογιστηρίων

  Λογιστικές Πραγματογνωμοσύνες

  Επιμόρφωση στελεχών σε ελεγκτικά-λογιστικά-φορολογικά-οργανωτικά θέματα